Caroline Lundberg - Moderat kandidat för Falköpings kommun och riksdagen © Valet 2014-09-14 • Privacy Policy 

 

Carolinemoderat.se

"Att se barnet och innehållet i barnomsorgen är det som är viktigt när vi planerar barnomsorg, inte byggnader."

 

 

 

Fokus på Kärnverksamheterna vård, skola och omsorg, som alltid skall prioriteras!

 

BARNOMSORG

 

Barnomsorg skall utgå från barnets bästa, om det är kommunala-, enskilda förskolor- eller privat dagmamma (familjedaghem, sk. pedagogisk omsorg), så kan det vara lika bra. Den ena barnomsorgsformen utesluter inte den andra. Regeringen införde 2009 barnomsorgspengen som innebär att enskilda individer kan ansöka hos kommunen om att få starta familjedaghem. Denna möjlighet marknadsförs nu fr o m hösten 2011 tydligare i vår kommun på initiativ av oss moderater i barn- och utbildningsnämnden. Kommunen har ansvaret och granskar varje ansökan ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv.

 

Det är viktigt att vi kan erbjuda en mångfald av olika barnomsorgsformer i vår kommun som tar hänsyn till att barn är olika och har olika behov och förutsättningar. Fokusering skall ligga på trygghet och trivsel för de yngsta och hålla en hög kvalité. Vi tar beslut på bra grunder med barnen i fokus, när vi startar barnomsorg i olika former på landsbygden och i stadskärnan.

 

Personligen är jag positiv till förskolor i egen regi och dagmammor för att öka valfriheten för föräldrarna genom ett bättre utbud i vår kommun. Detta innebär att vi kan erbjuda olika miljöer och pedagogikstilar, lokala initiativ med olika inriktningar som gynnar barnen. Omsorgen och innehållet under tiden barnet är på förskola, är det vi skall fokusera på inom barnomsorgen, inte så mycket på fastigheter.

 

Jag är personligen emot för stora koncentrerade förskoleenheter, utan tror mer på småskaligheten där ljudvolym och stress kan hållas på en låg nivå, för allas trivsel och trygghet. Jag förespråkar därför starkt att vid nödvändig omorganisation av förskolor, behålla decentraliserade småskaliga enheter istället för centraliserade storskaliga enheter med många avdelningar.

 

 

ÄLDREOMSORG

 

Äldreomsorgen måste fokusera på människors individuella behov och önskemål. Vi ska fråga den som är i behov av omsorg idag, vilken omsorg hon/han vill ha. Jag välkomnar LOVEN även i vår kommun, lagen om valfrihet inom äldreomsorgen. Denna fina och viktiga reform innebär att varje individ själv får bestämma vem man önskar anlita när man är i behov av omsorg.

 

Jag vill på sikt också utveckla denna valfrihet ytterligare och införa sk. matkorgscheckar (denna möjlighet har Jönköpings kommun öppnat upp för och den har slått väl ut där). Matkorgscheckar innebär att individen själv får välja måltider från det lokala restaurantutbudet eller de kommunala köken. Måltiden är för många äldre dagens höjdpunkt och då anser jag att varje individ själv skall få bestämma vad man önskar att äta.

 

Sveriges goda välfärd innebär att människor blir allt friskare och lever längre. Det är en fantastisk utveckling. Samtidigt känner många människor en oro inför att åldras. De vet inte om de kan lita på att en trygg pension väntar och de funderar över kvalitén i vården och omsorgen.

 

För att trygga pensionärer behöver Sverige en aktiv jobbpolitik, där fler människor arbetar och betalar skatt. Det ger positiva effekter på pensionerna och bidrar till mer pengar i plånboken genom sänkta skatter. Alliansregeringen har sänkt skatten för pensioner vid två tillfällen under mandatperioden.

 

Vi vill införa trygghetsboenden som innebär att människor kan fortsätta bo i egen lägenhet, samtidigt som de har tillgång till gemensamhetsutrymmen och vårdpersonal.

 

För mig är det viktigt att se individen och sluta tala om äldre som en egen grupp. Det kan se väldigt olika ut och politiken måste även på detta område möte nya möjligheter där seniora personers kunskap och kraft tas tillvara på olika sätt.

 

PENSIONER - EKONOMI SOM (M) UTVECKLAR

 

Alla som har pensionsinkomster får ett grundavdrag. Grundavdragets syfte är att minska skatten för dem som har allra lägst inkomster. Moderaterna höjde från 2009 grundavdraget för alla med pensionsinkomster i ett första steg. 2010 gick vi vidare och höjde grundavdraget ytterligare. Därmed har skatten sänkts för de flesta pensionärer, och allra mest för dem med lägst pensionsinkomster. 

 

Moderaterna och de övriga Allianspartierna har kommit överens om en tredje skattesänkning för landets pensionärer. Den kommer att gälla från den 1 januari 2011. Sammanlagt innebär de tre skattesänkningarna att pensionärernas skatt sänkts med över 10 miljarder kronor sedan 2006. Till detta kommer att Moderaterna har aktivt tagit bort fastighetsskatten med Alliansen, vilket gynnar många äldre som under sitt liv sparat ihop till eget boende i alla år, i form av en bostadsrätt, radhus, sommarstuga eller villa. Pengar som kommer direkt i plånboken.

 

Äldres kompetens behövs på arbetsmarknaden och därför är det viktigt att det är lönsamt att fortsätta att arbeta, för de som vill detta. Det förenklade jobbskatteavdraget ges till alla över 65 år som har arbetsinkomster. Det ger en skattereduktion som uppgår till 20 procent av arbetsinkomsten upp till 100 000 kronor i arbetsinkomst. Tjänar man över 100 000 kronor upp till 300 000 kronor är det förenklade jobbskatteavdraget fem procent.

 

 

SOCIAL TRYGGHET

 

För mig som moderat är det viktigt att ställa upp för medmänniskor i utsatta situationer. Människor som av olika orsaker inte kan försörja sig själva eller behöver hjälp ska garanteras detta. Med god ekonomi genom Moderat politik har vi mer pengar till behövande.

 

Jag tycker att de sociala trygghetssystemen ska ge stöd samtidigt som de ska uppmuntra och stödja aktiv återgång till arbete. Alla som kan arbeta förtjänar ett jobb.

 

Ett starkt moderat parti grundat på väljarnas gensvar i Falköping utvecklar vår del av Sverige. Du kan även nå mig via mail på caroline.lundberg@falkoping.se om du har frågor till min politiska hållning och mitt politiska program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rösta Moderat i höst för bra barn- och äldreomsorg med verksamheten i fokus i Falköping.

 

 

 

Pedagogiken och innehållet under tiden barnet är på förskola, är det vi skall fokusera på inom barn-omsorgen.

 

 

 

 

Äldreomsorg skall vara något positivt och lustfullt för oss alla. Mentorskap till ungdomar kan vara en viktig del för verksamheten. Många ungdomar söker en mentor. Är du en av dem?

 

 

 

 

Bra pensioner får man med moderat politik genom att vi sätter folk i arbete genom att främja arbete före bidragspolitik till unga och höjer grundavdraget (skattelätnad) för just pensionärer.

Vi reducerade dessutom fastighetsskatten (S), för många äldre som sparat till eget boende i alla år.

1 jan 2011 sänkte vi skatten igen för pensionärerna. Då har vi sänkt skatter med 10 miljarder i alliansen för pensionärerna sedan 2006.

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om Moderat politik? Här nedan finner du

mina snabbtips på några bra M-länkar:

 

 

Demokrati

 

Vår politik

 

Alliansen - ett starkt styre

 

Alla behövs

 

Jobben

 

Företagande och entreprenörskap

 

Landsbygd

 

Bostad

 

Barn

 

Skola och utbildning

 

Äldrefrågor

 

Pensioner

 

Hälso- och Sjukvård

 

Funktionsnedsättning

 

Sjukförsäkringen

 

Social trygghet

 

Miljö

 

Jämställdhet

 

Kultur, idrott och turism

 

Brott och straff

 

Europa och EU

 

_

 

Övriga länkar

 

www.moderat.se

www.moderat.se/falkoping

www.muf.se

www.alliansen.se

 

Välkommen till Nya Moderaterna!

 

Bli medlem i ett politiskt parti och utveckla demokratin.